Weź udział w loterii Foxy! Kup dowolny produkt Foxy i wygrywaj codziennie!

Polityka prywatności i korzystanie z plików cookie zgodnie z art. 122 ust. 1 i 154 ust. 1 lit. h)] kodeksu ochrony danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679

Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. zwraca szczególną uwagę na poszanowanie i ochronę swojej prywatności..
Udostępniamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników [zwanych dalej „Użytkownikami”] odwiedzających stronę internetową www.foxy.eu [zwaną dalej „Stroną internetową”] Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania plików cookie gromadzonych w trakcie korzystania ze strony.
Niniejsze informacje odnoszą się zatem wyłącznie do ewentualnego przetwarzania danych osobowych użytkowników strony Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. w trakcie i przy okazji korzystania ze Strony.
1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników strony internetowej jest Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., z siedzibą w Piano della Rocca, 55023 Borgo a Mozzano [LU].
2. Cel przetwarzania danych. Dane użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu umożliwienia nawigacji na stronie www, udoskonalenia obsługi nawigacji oraz odpowiedzi na wszelkie zapytania i wiadomości od użytkowników za pomocą „Formularza kontaktowego” na stronie internetowej www.foxy.eu.

3. Rodzaje przetwarzanych danych.

Dane dotyczące korzystania z serwisu: systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi niniejszej Strony uzyskują podczas swojej normalnej pracy pewne dane osobowe, których transmisja jest niejawna w związku z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, umożliwić identyfikację Użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI [Uniform Resource Identifier] żądanych zasobów, czas zgłoszenia, metodę zastosowaną do przesłania zgłoszenia do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer [np. pomyślnie, błąd, itp.] oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze Strony, sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i poprawy komfortu przeglądania przez Użytkowników i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Stronie.

Dane udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników: fakultatywne, wyraźne i dobrowolne przesłanie danych w „Formularzu kontaktowym” na Stronie wiąże się z późniejszym uzyskaniem imienia, nazwiska i adresu e-mail nadawcy, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w komunikacie. W przypadku przetwarzania danych do takich celów zgoda nie jest wymagana, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście stroną, lub do wykonania środków przedumownych przyjętych na Wasz wniosek [art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia], jak również, w stosownych przypadkach, do wypełnienia zobowiązania prawnego [art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia].

4. Dobrowolność przekazywania danych. Poza tym, co zostało określone dla danych nawigacyjnych i plików cookie, Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe w celu poproszenia o przesłanie materiałów informacyjnych lub innych komunikatów.

5. Sposów przetwarzania danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych narzędzi [np. przy użyciu procedur i nośników elektronicznych] przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi. Dane są przetwarzane przez pracowników upoważnionych przez administratora danych oraz przez wszystkie osoby wyznaczone do przetwarzania danych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych. Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności, integralności, kompletności i dostępności danych osobowych.

7. Przetwarzanie plików cookie.

Pliki cookie są małymi ciągami tekstowymi, które strony odwiedzane przez
użytkownika wysyłają do przeglądarki jego własnego terminala, gdzie są zapisywane, a następnie retransmitowane na te same strony przy następnych wizytach tego samego użytkownika. Podczas korzystania ze strony, użytkownik może również otrzymywać w swoim terminalu pliki cookie, które są wysyłane przez różne strony lub serwery internetowe [tzw. „osoby trzecie”], na których pewne elementy [takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen] mogą znajdować się na stronie, którą odwiedza. Pliki cookie mogą mieć kilka funkcji:
◦ pliki cookie techniczne pozwalają na zapamiętanie użytkownika podczas jego nawigacji na stronie. Dane z tych plików nie wymagają zgody, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba.
◦ pliki cookie analityczne gromadzą zbiorcze informacje o najczęściej odwiedzanych częściach strony internetowej oraz monitorują komunikaty promocyjne przekazywane przez stronę w celu poprawy treści i ułatwienia konsultacji. Dane z tych plików cookie są przetwarzane na podstawie Państwa jednoznacznej i świadomej zgody. Zgoda jest udzielana poprzez kontynuację pozostania na stronie po zamknięciu banera informacyjnego dotyczącego plików cookie. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia UE 2016/679, zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie i w taki sam sposób, w jaki została udzielona.
◦ pliki cookie profilujące są przeznaczone do tworzenia profili użytkowników na podstawie ich doświadczeń związanych z przeglądaniem stron internetowych, nie tylko na poszczególnych stronach, ale ogólnie w całej sieci, i są wykorzystywane do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas korzystania z sieci. Dane z plików cookie są przetwarzane na podstawie Państwa jednoznacznej i świadomej zgody. Zgoda jest udzielana poprzez kontynuację pozostania na stronie po zamknięciu banera informacyjnego cookie. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia UE 2016/679, zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie i w taki sam sposób, w jaki została udzielona.

8. Pliki cookie zainstalowane na stronie:

• Techniczne pliki cookie: Można je podzielić na przeglądarkowe lub sesyjne pliki cookie, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie z witryny; analityczne pliki cookie, podobne do technicznych plików cookie, gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez operatora strony w celu zebrania informacji, w formie zbiorczej, na temat liczby użytkowników i sposobu ich odwiedzania na stronie; pliki cookies funkcjonalności, które pozwalają Użytkownikowi na nawigację zgodnie z wybranym zestawem kryteriów [np. językiem] w celu usprawnienia świadczonych na jego rzecz usług.
Wcześniejsza zgoda Użytkownika nie jest wymagana do instalacji takich plików cookie.
Pliki cookie do tworzenia profili przez osoby trzecie: te pliki cookie umożliwiają tworzenie anonimowych profili użytkowników na podstawie ich doświadczeń z przeglądaniem tej i wszystkich innych stron. Pozwala to na zapewnienie, w ramach działalności surfingowej, reklamy skierowanej na Wasze zainteresowania, zamiast reklamy ogólnej. Takie pliki cookie nie są zarządzane przez naszą firmę i występują pod nazwą plików cookie osób trzecich.
Linki do wtyczek cookies na portalach społecznościowych: Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., informuje, że pliki cookie z serwisów społecznościowych nie są obecne na stronach należących do Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. i nie są przez tę firmę wysyłane do terminala użytkownika. Takie pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne do nawigacji, są aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wejdzie na daną stronę internetową klikając na odpowiednie ikony lub wchodząc na odpowiednie strony społecznościowe, do których jest skierowany, aby uzyskać więcej informacji i wyłączyć ich zapisywanie na terminalu użytkownika:

Facebook, Youtube, Instagram

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, nie będziesz miał dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że ta strona jest bardziej wydajna.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookie wysyłanych przez Stronę oraz dodatkowe informacje przydatne do zrozumienia ich użycia.

9 Przekazywanie danych stronom trzecim. Bez uszczerbku dla przetwarzania danych przez osoby trzecie, wyznaczone przez właściciela do zarządzania Stroną, należycie wyznaczone jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, żadne dane zebrane podczas korzystania przez Użytkowników ze strony nie są przekazywane osobom trzecim, ani nie są rozpowszechniane.

10. Wasze prawa. Zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia UE 2016/679 użytkownik będzie miał prawo w każdej chwili: I] uzyskać potwierdzenie istnienia lub nie danych osobowych, które go dotyczą ; [II] poznać cele przetwarzania i sposobu, w jaki jest ono przeprowadzane, odbiorców danych i okresu przechowywania danych; [III] dokonać korekty lub usunięcia, a także, w stosownych przypadkach, ograniczenia przetwarzania; [IV] nie wyrazić zgody na przetwarzanie; [V] w stosownych przypadkach, otrzymać w ustrukturyzowanym formacie, w powszechnym użyciu i w sposób czytelny dla urządzenia automatycznego, dane osobowe dotyczące użytkownika, udostępnione Firmie i przekazać je innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Firmy; [VI] złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych. Wnioski powinny być kierowane do administratora danych pocztą elektroniczną na adres privacy@ictit.eu.

11. Linki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony.
Strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, nad którymi właściciel nie sprawuje żadnej formy kontroli. Właściciel nie będzie zatem w żaden sposób odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które mogą być prowadzone przez takie osoby trzecie.